Длъжностно лице по GDPR

ЯНТЕХ ЕООД може да изпълнява по договор функциите на “Длъжностно лице по защита на личните данни” за дружества с всякакъв вид дейност!

Реализацията на договора е в съответствие с Раздел 4 на Регламент /ЕС/ 2016/679

Задачи на длъжностното лице по защита на данните

1. Клиентите на дружествата се свързват с ЯНТЕХ ЕООД по всички въпроси, свързани с правата им за достъп до личните си данни, за възражения срещу обработването и преносимостта им, за коригиране, ограничаване, блокиране или изтриване (право „да бъдеш забравен“).

2. ЯНТЕХ ЕООД изпълнява най-малко следните задачи:
a) да информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на Регламента и на други разпоредби за защитата на данни на равнище Съюз или държава членка;
б) да наблюдава спазването на Регламента и на други разпоредби за защитата на данни на равнище Съюз или държава членка и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;
в) при поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката – ЯНТЕХ ЕООД извършва анализите за нивата на въздействие!;
г) да си сътрудничи с надзорния орган;
д) да действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с обработването, включително по предварителна консултация и по целесъобразност да се консултира по всякакви други въпроси.

3. При изпълнението на своите задачи длъжностното лице по защита на данните надлежно отчита рисковете, свързани с операциите по обработване, и се съобразява с естеството, обхвата, контекста и целите на обработката.