Услуги

Предлагаме практическа реализация за въвеждане изискванията по защита на физическите лица при обработването и свободното движение на личните им данни, съгласно влезлия в сила от 25 май 2018 г. във всички държави-членки на Европейския съюз Общ Регламент (ЕС) 2016/679.

Приложния подход включва дейности по предварителната подготовка на средата в която ще се обработват лични данни, по време на обработката и действия при нарушение на сигурността на личните данни.

Параметри на услугата:

1. Изготвяне оценка на въздействие (анализ на риска) и определяне на нивата на защита чрез стандартизирани методики за всичките видове сигурност. Това включва качествено и количествено остойностена фактическа информация, отразена в протоколи, на базата на които се изготвят съответните анализи – протоколи с оценъчни листове;
2. Препоръки по отстраняването на уязвимостите;
3. Изготвяне на Инструкция за обработване и защита на личните данни на физическите лица, съобразена с особеностите на дружеството по прилагане на всички аспекти от Регламента;
4. Изготвяне на типови документи – образци декларации, заявления и искания;
5. Предложение за вписване на новите дейности в длъжностните характеристики на лицата, обработващи лични данни. Това може да се реализира и с обявяване на лицата, обработващи лични данни в отделна заповед;
6. Изготвяне на стандартна Процедура в случай на нарушение на сигурността на личните данни.

Срок за изпълнение:

• По Анализ на въздействията и определяне нивото на защита до 10 дни;
• По изготвяне на Инструкция, Декларации и други типови документи до 20 дни;
• Общо за двата етапа до 30 дни след подписването на договор.

Акцентите в срока на изпълнение ще са в реалното привеждане на физическата, персоналната, документалната, на автоматизираните информационни системи и мрежи и криптографската сигурност на личната информация по изискванията на Регламента на ЕС.

Опит

Специалистите от фирма ЯНТЕХ ЕООД имад над 10 годишен опит в областта по сигурност на информацията с достъп до ниво „СТРОГО СЕКРЕТНО“ за България и „NATO SECRET” за НАТО.

Реализиран договор с „Пристанище Варна“ ЕАД по привеждане на дружеството, съгласно изискванията на Регламента по защита на личните данни.
Реализиран договор със СТИМЕКС ООД по привеждане на дружеството, съгласно изискванията на Регламента по защита на личните данни.
Договор със Здравец 8 ЕООД по привеждане на дружеството, съгласно изискванията на Регламента по защита на личните данни и договор за “Длъжностно лице по защита на личните данни”.
Реализиран договор с Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) по привеждане на дружеството, съгласно изискванията на Регламента по защита на личните данни.
Реализиран договор с Мобс Актюерско Консултиране ООД по привеждане на дружеството, съгласно изискванията на Регламента по защита на личните данни;
Настоящ абонаментен договор с Университет в България за защита на данните.